Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door alvorens u van de website gebruik maakt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

 Aansprakelijkheid

Grow Fun heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke aandacht en zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, kunnen wij niet garanderen dat de informatie die hier wordt gepubliceerd altijd volledig of juist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

 Inhoud

De website dient alleen te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Grow Fun geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze website. Elke aansprakelijkheid van Grow Fun, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site, wordt voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.

 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Alle inhoud van de website, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen is eigendom van Grow Fun, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar.

U mag een gedeelte van deze website doorbladeren en fragmenten ervan reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf of te verspreiden onder derden, onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde´copyright-vermelding’ in alle kopieën op te nemen: Copyright Grow Fun B.V. Alle rechten voorbehouden.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is het verboden om een reproductie, van welk deel van de site dan ook, te verkopen, te verspreiden, te veranderen of op te nemen in enig ander werk of publicatie voor commerciële doeleinden. Hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere website, het opnemen ervan in een andere site of het koppelen van andere websites aan deze website. Tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend.

 Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op deze website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Met betrekking tot de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient bij Grow Fun gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

 Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site

Grow Fun behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen, of de toegang tot deze website te ontzeggen op de wijze en op het moment dat Grow Fun dat wenselijk en noodzakelijk acht.

 Bescherming persoonsgegevens

Wanneer u via deze website persoonsgegevens aan ons verstrekt dan worden deze enkel gebruikt in overeenstemming met ons Privacy Statement. Wij adviseren de gebruikers van onze website het Privacy statement goed te lezen.

 Contact

Mocht u klachten of vragen hebben met betrekking tot deze website, dan kunt u contact opnemen met:

Grow Fun B.V.
S. v. d. Oyeweg 106
2645 CC Delfgauw
Tel. +31 (0) 15 257 4405
Fax +31 (0) 15 257 4406